„POMOC ONLINE” – REGULAMIN

REGULAMIN USŁUG KONSULTACYJNYCH POMOCY HAZARDOWEJ ONLINE


I. Postanowienia ogólne:

1. Usługodawcą pomocy hazardowej online jest autor serwisu postawnasiebie.org, Szymon Bartnicki.
2. Niniejszy Regulamin stanowi wzorzec umowy, która zostaje zawarta między Usługodawcą, a Klientem.
3. Niniejszy Regulamin określa rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę, warunki ich świadczenia oraz zasady zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie tych usług, jak również tryb postępowania reklamacyjnego.
4. Z usług konsultacyjnych pomocy hazardowej online mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. W przypadku osób nie mających pełnej zdolności do czynności prawnych, wymagana jest pisemna zgoda opiekuna prawnego, rodzica.

II Pojęcia użyte w regulaminie:
1. Adres e-mail: Adres poczty elektronicznej usługodawcy służący do zamówienia usługi.
2. Klient: Osoba fizyczna, która korzysta z usług konsultacyjnych pomocy hazardowej online.
3. Umowa: Wzorzec umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną stanowi niniejszy regulamin.
4. Usługa: Płatna konsultacja online z autorem serwisu postawnasiebie.org.
5. Usługodawca: Podmiot świadczący usługi. To Szymon Bartnicki, autor serwisu postawnasiebie.org, terapeuta uzależnień w procesie certyfikacji, a w przeszłości hazardzista uzależniony od zakładów bukmacherskich po leczeniu w zamkniętym ośrodku leczenia uzależnień. W czynnym uzależnieniu ponad 10 lat.

III. Usługi:
1. Usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach serwisu mają charakter nieodpłatny i odpłatny.
2. W ramach usług o charakterze nieodpłatnym Klient uzyskuje informacje dotyczące zakresu świadczonych usług, form komunikacji, wynagrodzenia i sposobu jego zapłaty.
3. W ramach usług o charakterze odpłatnym Klient uzyskuje możliwość konsultacji w ramach hazardowej pomocy online, których świadczenie uzależnione jest od uiszczenia stosownego wynagrodzenia zgodnie z cennikiem usług.
4. Płatności za konsultacje w ramach hazardowej pomocy online należy dokonywać przelewem tradycyjnym.
5. Usługi konsultacji w ramach hazardowej pomocy online każdorazowo są wykonywane przez Szymona Bartnickiego, autora postawnasiebie.org.

IV. Forma świadczenia usług konsultacji w ramach pomocy hazardowej online:
1. Świadczenie usług pomocy hazardowej online przez Usługodawcę na rzecz Klienta może nastąpić poprzez jedną z form komunikacji: rozmowa internetowa z kamerką bądź bez kamerki za pośrednictwem komunikatora Skype lub rozmowy telefonicznej bez kamery.
2. Wybór formy świadczenia usług należy do Klienta.
3. Klient dokonując wyboru określonej formy świadczenia usług potwierdza zapoznanie się z warunkami technicznymi umożliwiającymi prawidłowe skorzystanie z wybranej formy komunikacji.

V. Zawarcie umowy:
1. W celu rozpoczęcia korzystania z usług o charakterze nieodpłatnym przez Klienta niezbędne jest jedynie jego wejście na serwis postawnasiebie.org.
2. W celu rozpoczęcia korzystania z usług o charakterze odpłatnym przez Klienta, czyli konsultacji w ramach pomocy hazardowej online niezbędne jest dokonanie następujących czynności:
– zapoznanie się ze wszystkimi postanowieniami regulaminu,
– dokonanie płatności za usługę za pomocą przelewu tradycyjnego. Numer konta: 81 1050 1041 1000 0097 3330 2492. Tytuł przelewu: „POMOC ONLINE”,
– wysłanie potwierdzenia płatności na adres kontakt@postawnasiebie.org wraz z preferowanym terminem spotkania.
3. Po dokonaniu płatności, wysłaniu jej potwierdzenia i ustaleniu terminu konsultacji Klient otrzyma wiadomość e-mail z nickiem Skype, z którym należy wykonać połączenie w umówionym terminie.
4. Umowa, w ramach której świadczone będą usługi o charakterze odpłatnym, czyli konsultacje w ramach pomocy hazardowej online zostaje zawarta z chwilą, gdy Usługodawca potwierdzi Klientowi otrzymanie płatności za usługę.
5. Zawarcie umowy, w ramach której będą świadczone usługi jest równoznaczne z wyrażeniem przez Klienta akceptacji regulaminu i zgody na świadczenie tych usług.
6. Przełożenie terminu konsultacji jest możliwe na 24 godzin przed rozpoczynającą się konsultacją. Po tym czasie nie ma możliwości przełożenia terminu.
7. Klient, który nie dostarczył potwierdzenia płatności za usługę z minimalnym wyprzedzeniem 24 h konsultacja zostaje anulowana.
8. Klientowi, który nie wykonał połączenia w umówionym terminie bez uprzedniego przełożenia konsultacji z zachowaniem minimalnego czasu, nie przysługuje zwrot kosztów.

VI. Wynagrodzenie:
1. Wynagrodzenie za usługi konsultacji w ramach pomocy hazardowej online jest wynagrodzeniem umownym.
2. Wynagrodzenie za usługę jest uiszczane za pomocą przelewu na numer konta wskazany w regulaminie.
3. Wysokość wynagrodzenia za usługę została podana w cenniku usług umieszczonym w serwisie.
4. Klient zobowiązuje się do uiszczenia wynagrodzenia niezwłocznie. W każdym przypadku wynagrodzenie powinno zostać uiszczone przed rozpoczęciem świadczenia usługi przez Usługodawcę.
5. Brak uiszczenia wynagrodzenia w odpowiedniej wysokości lub terminie powoduje, że Usługodawca nie ma obowiązku świadczenia usługi na rzecz Klienta w ramach zawartej umowy.
6. Wynagrodzenie uznaje się za uiszczone w momencie uznania rachunku bankowego Usługodawcy.
7. Usługodawca zastrzega sobie prawo stosowania rabatów w wybranych przez niego okresach i w stosunku do określonych grup podmiotów.
8. W przypadku nieobecności Klienta przez pierwsze 15 minut spotkania Usługodawca ma prawo anulować spotkanie, a Klientowi nie przysługuje wówczas zwrot pieniędzy za spotkanie.

VII: Prawa i obowiązki stron:
Usługodawca:
– w zależności od charakteru zawartej umowy zobowiązuje się świadczyć na rzecz Klienta usługi zgodnie z jej treścią i postanowieniami regulaminu.
– zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje związane z Klientem, chyba że klient wyrazi zgodę na wykorzystanie ich w celach marketingowych, ale z zachowaniem anonimowości Klienta. Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie.
– Usługodawca kieruje się polityką ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą.
– ponosi odpowiedzialność za niewykonanie i nienależyte wykonanie umowy, chyba że jej niewykonanie jest spowodowane działaniem lub zaniechaniem Klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich lub działaniem siły wyższej.
– może odstąpić od umowy, zgodnie z postanowieniami regulaminu.
– w ramach zawartej umowy nie ma obowiązku świadczenia usług o charakterze odpłatnym w przypadku braku dokonania przez Klienta zapłaty wynagrodzenia.
– w ramach zawartej umowy ma prawo do zaprzestania świadczenia usług w przypadku przekazywania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym.
– ma prawo do zawieszenia funkcjonowania serwisu w przypadku bieżącej obsługi i konserwacji serwisu, oprogramowania i urządzeń technicznych z nim związanych.
– ma prawo do zmiany postanowień Regulaminu.
Klient:
– ma prawo do świadczenia na swoją rzecz usług zgodnie umową i postanowieniami regulaminu.
– może złożyć reklamację, zgodnie z postanowieniami regulaminu.
– ma prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z postanowieniami regulaminu.
– ponosi odpowiedzialność za efekty konsultacji z Usługodawcą.
– ma prawo do zwrotu pieniędzy, za odwołaną wizytę w ciągu 30 dni, od dnia odwołania umówionej sesji, pod warunkiem odwołania jej co najmniej 48 h przed ustalonym terminem.
– Sesja nieodwołana, gdy Klient nie stawia się na umówiony termin,nie podlega zwrotowi.
– Klient zobowiązuje się do niewykorzystywania w jakikolwiek sposób informacji uzyskanych w ramach umowy bez uzyskania zgody Usługodawcy w formie pisemnej.

IX. Postępowanie reklamacyjne:
1. W przypadku niewykonania umowy przez Usługodawcę, Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.
2. Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres e-mail Usługodawcy.
3. Reklamacja powinna zawierać przede wszystkim wskazanie danych umożliwiających identyfikację umowy i Klienta będącego jej stroną oraz wszelkie okoliczności podnoszone w związku z niewykonaniem umowy przez Usługodawcę.
4. Reklamacja powinna zostać wniesiona niezwłocznie nie później niż w terminie 30 dni od daty zaistnienia okoliczności powodujących niewykonanie umowy przez Usługodawcę.
5. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę nastąpi niezwłocznie po jej doręczeniu w formie pisemnej, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty jej doręczenia

X. Odstąpienie od umowy:
1. Każdej ze stron umowy przysługuje prawo odstąpienia od niej.
2. Prawo to wykonywane jest przez złożenia stosownego oświadczenia drugiej stronie.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zostać złożone w taki sposób, aby druga strona mogła się z nim zapoznać nie później niż 48 godziny przed terminem rozpoczęcia wykonywania umowy.
4. W przypadku odstąpienia od umowy w okresie krótszym niż 48 godziny Klientowi nie przysługuje zwrot pieniędzy za usługę konsultacyjną.

XI Postanowienia końcowe:
1. Regulamin obowiązuje od dnia umieszczenia go w serwisie i stanowi integralną cześć umowy z Klientem.
2. Postawnasiebie.org zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym terminie, w dowolnym zakresie i bez obowiązku informowania o tym Użytkowników Serwisu.
3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy i regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy: ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z zm.) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z zm.)

 

Udostępnij lub wyślij: